INCORO INCORO-kontrukce budov INCORO
  INCORO
 
   
menu

SANACE STROPŮ

menu

SANACE SLOUPŮ A STĚN

menu

PANELY BEZ PRŮHYBU

menu

DŘEVO PRO VYSOKÉ BUDOVY

menu

PROLAMOVÁNÍ OTVORŮ

menu

ZAJIŠTĚNÍ STROPŮ HURDIS

   
menu

O NÁS

   
   

kontakty
  KONTAKTY
 

Prof. Ing. VÁCLAV ROJÍK, DrSc.
Na Hřebenkách 61
150 00 Praha 5

  e-mail: incoro@seznam.cz
telefon: +420 602 685 209

 

created by WEB-STUDIO

INCORO
 

SANACE STROPŮ

 
 

Při rekonstrukci dřevěného stropu a požadavku zvětšení jeho únosnosti se dosahuje snížení stavebních nákladů na polovinu, dřevěné trámy a převážná část podlahového souvrství a podhled zůstávají namístě a při napínání jsou všechny trámy kontrolovány a certifikovány. Postupuje se tak, že po odkrytí podlahy včetně záklopu se materiál dá stranou, jednotlivé trámy se napnou pomocí příložek na ověřenou hodnotu (podle odezvy na zkušební zatížení), pořídí se certifikát a po ošetření ochranným nástřikem a po odstranění poškozených částí se vrátí strop do původního stavu.

 

Podstata tohoto vynálezu, úspěšně uplatněného u mnoha rekonstruovaných stropů, je patrna z patentního spisu a z obr. č. 1. Předpětím jsou v nosníku vyvolány svislé síly, způsobující v součtu ohybové momenty opačného smyslu než u momentů od zatížení. Podrobnosti z napínání stropů jsou patrny z následujících fotografií.

 

Rekonstrukce stropuRekonstrukce stropuRekonstrukce stropu

 

Rekonstrukce stropuRekonstrukce stropuRekonstrukce stropu

 

 

Jiný způsob rekonstrukce je ukázán na příkladu železobetonového stropu, kdy se k napínání přistoupilo zdola. Po odstranění podhledu se připojila ocelová příložka k průvlaku zdola, pomocí rozpěrky byla po připojení na obou koncích k průvlaku prohnuta do žádaného tvaru a před odstraněním zkušební rozpěrky a změřením odezvy průvlaku definitivně rozepřena dvěma vložkami ve třetinách rozpětí. Podstata tohoto vynálezu, úspěšně uplatněného u starých železobetonových stropů, je patrna z dalšího obrázku patentního spisu. Ukázka z napínání průvlaků tímto postupem je na další fotografii, kde je zachyceno i napínání železobetonových trámů předchozím způsobem. Podobně z další fotografie je patrno napínání železobetonových trámů příložkami uloženými zboku.

 

 

Rekonstrukce stropuRekonstrukce stropu

 

Jinou možností, jak dodatečným předepnutím trámu zvětšit jeho únosnost a tuhost, je použití ocelových lanek.

Podstata tohoto vynálezu, který je zatím ve stadiu optimalizování výrobního procesu, přičemž úspora oceli ve srovnání lanek s válcovanými profily je značná, je patrná zde z patentního spisu. Ukázky z ověřování jsou na dalších fotografiích.

 

 

Rekonstrukce stropuRekonstrukce stropu

 

Kromě úspornosti a jednoduchosti je u všech popsaných způsobů rekonstrukce dřevěných a betonových stropů významná okolnost, že práce lze provádět po malých úsecích, za plného provozu v úsecích sousedních, při jednoduché dopravě subtilních a krátkých napínacích prvků po schodištích, v osobním výtahu apod.

 

Další způsob se používá při rekonstrukcích, kde jsou trámy a podhledy pokryty malbami. Zde jsou popsané postupy nevyhovující, protože malby poškozují a tím znehodnocují. Uvedené nedostatky známých řešení, zejména nepoškození viditelných ploch trámů a ukrytí předpínacích prvků, odstraňuje ztužený stropní trám s výtvarně pojednanými plochami opatřený prvkem s ohybovou tuhostí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že tento prvek je předpjatý napřímením z prohnutého stavu a je připevněn na horní ploše trámu po jeho délce a na koncích je opřen o zarážky.

Způsob ztužení stropního trámu spočívá v tom, že prvek s ohybovou tuhostí se prohne ve svislé rovině přes distanční element, na svých koncích připevní vruty k nosníku a po uložení zarážek a umístění opěrných čepů, se dotáhnou stabilizační a napřimovaní vruty, čímž se vytvoří v prvku předpětí, které vyvolává v nosníku osovou tahovou sílu a negativní moment zmenšující jeho napjatost.

 

Příklad provedení vynálezu: Na přiloženém obrázku č. 2 je znázorněno příkladné provedení stropního trámu 1 s výtvarně pojednanými viditelnými plochami, ztuženého podle vynálezu. Na jeho horní ploše je umístěn předpjatý prvek 2 tvořený válcovaným profilem U, upevněným na svých koncích pomocí vrutů 3 a prohnutý přes distanční element 10. Prvek 2 má na koncích přivařena čela 2.1. Jeden konec prvku 2 je čepem 2.1 v kontaktu s čepem 5, který se dotýká opěrného plechu 7.1 zarážky 7. Na druhém konci prvku 2 je mezi čep 5 a opěrný plech 7.1 vložen natěsno utěsňovací plech 9. Mezi připojovacími vruty 3 je předpjatý prvek 2 po odstranění distančního elementu 10 napřímen pomocí napřimovacího vrutu 4 a rovnoměrně rozmístěnými stabilizačními vruty 3´ přitisknut k trámu 1. Zarážka 7 tvořená profilem U je opatřena opěrným plechem 7.1 a k trámu 1 je připevněna vruty 8.

 

Jinou možností je použití ocelové příložky podle vynálezu, který spočívá v prvním kroku v ohnutí trámů pomocí speciálního přípravku a v druhém kroku v připojení poddajné ploché příložky na horní nebo spodní plochu trámu. Po spřažení trámů s příložkami se pomocný přípravek na ohnutí trámu odstraní. Spřažení se provede pomocí vrutů a lepidla. Uvedeným způsobem, kdy jsou dolní vlákna trámu tlačena a horní tažena a příložky jsou nevýznamně namáhány, je spřažený trám připraven přenášet zatížení s průběhem napětí po průřezu obráceného znaménka než od budoucího zatížení (zmenšení normálového napětí) a s větší ohybovou tuhostí (zmenšení průhybu). Přínosem způsobu podle vynálezu ve srovnání s používáním soustav předpjatých prvků s ohybovou tuhostí je snížení pracnosti a značná úspora materiálu. Další podrobnosti k tomuto řešení jsou v části Panely bez průhybu.

 

 

Sanace stropů

 

 

Sanace stropu s malbou